សំណល់ប្លាស្ទិក គឺជាបញ្ហាគំរាមកំហែងចម្បងចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្ស ទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ៥០%នៃប្លាស្ទិកដែលយើងប្រើប្រាស់ ត្រូវបានប្រើម្តងហើយម្តងទៀត រួចហើយបោះចោល។ ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាពី ៥០០ ទៅ ១ ០០០ឆ្នាំ ដើម្បីរលួយ។ ដើម្បីការពារសោភណ្ឌភាពប្រទេសយើង ការពារគុណភាពជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងការពារភាពទាក់ទាញសម្រាប់ទេសចរ ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព នឹងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវយុទ្ធនាការ “រួមគ្នាកាត់បន្ថយប្លាស្ទិក”។ គោលបំណងនៃយុទ្ធនាការនេះគឺ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវចលនាទូលំទូលាយកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ក៏ដូចជាជំរុញការអនុវត្តអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក។ ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព សូមអញ្ជើញអាជីវកម្មនិងអង្គការទាំងអស់ ចូលរួមជាមួយយើង និងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកនៅប្រទេសកម្ពុជា។ សូមចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ហើយអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើង នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវយុទ្ធនាការនេះ នៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិនិងបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ២០១៨ នៅវិទ្យាល័យប៊ុនរានីហ៊ុនសែនផ្សារដើមថ្កូវ រាជធានីភ្នំពេញ។

==> ចូលរួមយុទ្ធនាការនេះ

អាជីវកម្មនិងអង្គការចូលរួម ប្តេជ្ញាចិត្តថានឹង៖
(១) បញ្ឈប់ការផ្តល់ថង់/ប្រអប់/ដបប្លាស្ទិកដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន នៅក្នុងសប្ហាហ៍នៃការប្រារព្ធទិវាបរិស្ថាន រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (ដោយសារទិវាបរិស្ថាន នឹងប្រារព្វនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា)
(២) បញ្ឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវការផ្តល់ថង់/ប្រអប់/ដបប្លាស្ទិក ដល់អតិថិជន ក្នុងរយៈពេល៣ខែបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ និង
(៣) ត្រួតពិនិត្យទម្លាប់ប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិក ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយការប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថែម នៅតាមអនឡាញ និងនៅទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
អាជីវកម្មនិងអង្គការចូលរួម នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយគំនិតផ្តួចផ្តើមលេចធ្លោនានានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។ អាជីវកម្មនិងអង្គការចូលរួម អាចលើកបង្ហាញស្លាកសញ្ញា “រួមគ្នាកាត់បន្ថយប្លាស្ទិក” នៅទីតាំងអាជីវកម្មនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។

Plastic waste is a major threat to ecosystems and to sustainable human development, both globally and in Cambodia. 50% of the plastic we use is used just once and thrown away. But it takes 500 to 1,000 years for plastic to degrade. To preserve the beauty of our country, the quality of life that it provides for all Cambodians and its attractiveness for visitors, Ministry of Environment and the National Council for Sustainable Development are launching the “Together Reduce Plastic” campaign. The objective of this campaign is to launch a broad movement to reduce plastic waste in Cambodia, on a voluntary basis and in addition to recent regulations on the use of plastic bags. All businesses and organization are invited to join and demonstrate their commitment to a Cambodia with less plastic. Register and join us on 5th June for the launch of the campaign at the 2018 World Environment Day celebrations.

==> JOIN THE MOVEMENT

Participating businesses and organizations commit to:
(i) Stop providing free plastic bags/containers to your customers during the week starting 4th June 2018 (environment day is on 5th June);
(ii) Permanently stop providing plastic bags/containers to their customers within three months of registration, and
(iii) Review business practices to minimize or eliminate use of plastic, and make the corresponding commitments public online or at their business location within three months of registration.
Participating businesses and organizations will be featured on this website and outstanding initiatives will be promoted by Ministry of Environment and the National Council for Sustainable Development. Participating businesses and organizations may also display the “Together Reduce Plastic” sign at their business location and on their website.