ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងបទសម្ភាសន៍ស្តីពី«បញ្ហាប្លាស្ទិក»
យុទ្ធនាការរួមគ្នាដើម្បីបរិស្ថាន ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 3 មិថុនា, 2021
ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងបទសម្ភាសន៍ស្តីពី«បញ្ហាប្លាស្ទិក»

ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងបទសម្ភាសន៍ស្តីពី«បញ្ហាប្លាស្ទិក» សូមជម្រាបសួរ! ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ដ...