ក្រសួង​បរិស្ថាន នឹង​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ប្រគុំ​តន្រ្តី​មេត្រីភាព​បរិស្ថាន​ដើម្បី​បញ្ជ្រាប​ចំណេះ​ដឹង​បរិស្ថាន
ចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាន ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 13 កក្កដា, 2017
ក្រសួង​បរិស្ថាន នឹង​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ប្រគុំ​ត...

  ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹង​រៀបចំ​កម្ម​វិធី​ប្រគុំ​តន្រ្តី​មេត្រីភាព​បរិស្ថាន​ក្រោម​ប្រធាន​បទ “រួ​ម​គ្នា​ដើម្បី​មេត្រី​ភាព​បរិស្ថាន”នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ...

រុក្ខជាតិ៖ កញ្ជើបាយដាច (Capparis micracantha)
ចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាន ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ កញ្ជើបាយដាច (Capparis micracantha)

អម្បូរ/Family name: CAPPARIS (Capparidaceae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Capparis micracantha DC ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: កញ្ជើបាយដាច(kân...