ការចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាមេត្រីបរិស្ថាន
សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃ ចន្ទ, 26 កញ្ញា, 2016
ការចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាមេត្រី

នាថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប បានចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាស្អាត ដែលមានសូចនាករណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិ...