នាយកដ្ឋានអភិរក្សសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ និងអង្គការ IUCN  រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីសារៈសំខាន់ធនធានសមុទ្រ តំបន់ឆ្នេរ
នាយកដ្ឋានអភិរក្សសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ និងអង្គការ IUCN  រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីសារៈសំខាន់ធនធ...

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី 30 ខែសីហា ឆ្នាំ2017 នាយកដ្ឋានអភិរក្សសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ សហការជាមួយអង្គការ IUCN  បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្...

ការដាំកោងកាងនេះក្រោមប្រធានបទ​ “​ បរិស្ថាន​ និងសន្តិភាព”​
ការដាំកោងកាងនេះក្រោមប្រធានបទ​ “​ បរិស្ថាន​ និងសន្តិភាព”​

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុបានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ អាជ្ញាធរ និងស្ថាប័នពាក់ពន្ធ័ និង អង្គការមួយចំនួនទៀ...