ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គំរូលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងទេសចរណ៍
ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋាន ថ្ងៃ សៅរ៍, 21 មេសា, 2018
...