រុក្ខជាតិ៖ ក្ងោកហោះ, ក្ងោកខ្មែរ, ក្ងោកតូច(k’ngaôk hâhs, k’gnaôk khmer, k’ngaôk tô:ch (Caesalpinia pulcherrima)
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 10 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ ក្ងោកហោះ, ក្ងោកខ្មែរ, ក្ងោកតូច(k’ngaôk hâhs, k’gnaôk khmer, k’ngaôk tô:ch (Caesalpinia pu...

អម្បូរ/Family name: CAESALPINIA (Leguminosae-Caesalpinioideae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Caesalpinia pulcherrima (L) Sw ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Lo...

រុក្ខជាតិ៖ ស្បែង (sbaèng) (Caesalpinia sappan)
រុក្ខជាតិ៖ ស្បែង (sbaèng) (Caesalpinia sappan)

អម្បូរ/Family name: CAESALPINIA (Leguminosae-Caesalpinioideae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Caesalpinia sappan L ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name:...

រុក្ខជាតិ៖ ប្រទាលបូស, ថ្មរាប់ (prâtiël bôhs, thmâ roa:b) (Caesalpinia godefroyana)
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ អង្គារ, 8 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ ប្រទាលបូស, ថ្មរាប់ (prâtiël bôhs, thmâ roa:b) (Caesalpinia godefroyana)

អម្បូរ/Family name:  CAESALPINIA (Leguminosae-Caesalpinioideae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name:  Caesalpinia godefroyana Kuntze ឈ្មោះក្នុងតំបន់/...

រុក្ខជាតិ៖ (ដើម) ក្អួត (Caesalpinia major)
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ អង្គារ, 8 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ (ដើម) ក្អួត (Caesalpinia major)

អម្បូរ/Family name:  CAESALPINIA (Leguminosae-Caesalpinioideae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name:  Caesalpinia major (Medik) Dandy & excell ឈ្...

រុក្ខជាតិ៖ តាឡាត់ (Canarium album)
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ អង្គារ, 8 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ តាឡាត់ (Canarium album)

អម្បូរ/Family name: CANARIUM(Burseraceae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Canarium album (Lour) Raüsch ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: តាឡាត់ (talla...

រុក្ខជាតិ៖ (ផ្កា)ចេកទេស (Canna indica)
រុក្ខជាតិ៖ (ផ្កា)ចេកទេស (Canna indica)

អម្បូរ/Family name: CANNA (Cannaceae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Canna indica L ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: (ផ្កា)ចេកទេស (phka ché:k téhs)...

រុក្ខជាតិ៖ កញ្ជើបាយដាច (Capparis micracantha)
រុក្ខជាតិ៖ កញ្ជើបាយដាច (Capparis micracantha)

អម្បូរ/Family name: CAPPARIS (Capparidaceae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Capparis micracantha DC ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: កញ្ជើបាយដាច(kân...

រុក្ខជាតិ៖ ប្រសាក់ញី, ប្រសាក់តូច, ប្រសាក់ទឹក (Bruguiera gymnorhiza)
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ អាទិត្យ, 6 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ ប្រសាក់ញី, ប្រសាក់តូច, ប្រសាក់ទឹក (Bruguiera gymnorhiza)

អម្បូរ/Family name: BRUGUIERA (Rhizophoraceae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Bruguiera gymnorhiza (L) Savigny ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: ប្រស...

រុក្ខជាតិ៖ ផ្លោង ឬប្រសាក់ធំ (Bruguiera sexangula)
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ អាទិត្យ, 6 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ ផ្លោង ឬប្រសាក់ធំ (Bruguiera sexangula)

អម្បូរ/Family name: BRUGUIERA (Rhizophoraceae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Bruguiera sexangula (Lour) Poir ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: ផ្លោង...

cameron cohen sex video

www indinsex com