ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបន្ថែម

គម្រូពាក្យសុំធ្វើកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 កុម្ភៈ, 2019 គម្រូពាក្យសុំធ្វើកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន
ប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 កុម្ភៈ, 2019 ប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង
ប្រកាសស្តីពីប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីម្រេចក្នុងនាមក្រសួង ចំពោះគម្រោងវិនិយោគ
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 កុម្ភៈ, 2019 ប្រកាសស្តីពីប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីម្រេចក្នុងនាមក្រសួង ចំពោះគម្រោងវិនិយោគ