ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃសាវារបស់ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សា
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 កុម្ភៈ, 2019 ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃសាវារបស់ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សា
គម្រូពាក្យសុំធ្វើកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 កុម្ភៈ, 2019 គម្រូពាក្យសុំធ្វើកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន
ប្រកាសស្តីពីប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីម្រេចក្នុងនាមក្រសួង ចំពោះគម្រោងវិនិយោគ
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 កុម្ភៈ, 2019 ប្រកាសស្តីពីប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីម្រេចក្នុងនាមក្រសួង ចំពោះគម្រោងវិនិយោគ