នាថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប បានចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាស្អាត ដែលមានសូចនាករណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិស្ថាន និងទៅតាមប្រភេទសាលានិមួយៗដើម្បីជាមូលដ្ឋានសំរាប់ឈានដល់ការវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ។ សាលាដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងប្រណាំងយកពានរង្វាន់សាលាស្តង់ដារស្អាតរួមមាន៖
១- សកលវិទ្យាល័យ ចំនួន ០១
២- វិទ្យាល័យ ចំនួន ០៣
៣- អនុវិទ្យាល័យ ចំនួន ០៤
៤- បឋមសិក្សា ចំនួន ០៩
៥- មតេយ្យ ចំនួន ០៣
ការងារចុះវាយតម្លៃតាមបណ្តាសាលារៀនខាងលើគឺមានការសហការចូលរួមពីមន្ទីរទេសចរណ៍ មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា សាលាខេត្តសៀមរាបផងដែរ៕

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

សេចក្តីជូនដំណឹង !
ថ្ងៃ ពុធ, 6 វិច្ឆិកា, 2019 សេចក្តីជូនដំណឹង !
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃ អង្គារ, 6 សីហា, 2019 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តក្រសួងបរិស្ថាន ចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃ ពុធ, 17 តុលា, 2018 សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តក្រសួងបរិស្ថាន ចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៨