ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រកាសស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវិស្វកម្មបរិស្ថានលើប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រាវ
ថ្ងៃ ពុធ, 31 មករា, 2024 ប្រកាសស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវិស្វកម្មបរិស្ថានលើប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រាវ
UN Climate Change Conference Reference Handbook COP1-COP28
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 5 តុលា, 2023 UN Climate Change Conference Reference Handbook COP1-COP28
សៀវភៅណែនាំពីជំងឺ កូវីដ១៩ សម្រាប់កុមារ
ថ្ងៃ ចន្ទ, 20 មេសា, 2020 សៀវភៅណែនាំពីជំងឺ កូវីដ១៩ សម្រាប់កុមារ