កម្មវិធីបរិស្ថានយើង
ប្រធានបទ “ការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍”
ឯកឧត្តម ខៀវ បូរិន អគ្គនាយកសហគមន៍មូលដ្ឋាន

ព័ត៌មានបន្ថែម

បរិស្ថានដើម្បីអនាគតយើង “ភ្នំទទុង”-Environment for Our Future
ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 មិថុនា, 2021 បរិស្ថានដើម្បីអនាគតយើង “ភ្នំទទុង”-Environment for Our Future
បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វគ្គទី២ “Presentation on Climate Change, part 2”
ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 មិថុនា, 2021 បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វគ្គទី២ “Presentation on Climate Change, part 2”
បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វគ្គទី១ “Presentation on Climate Change, part 1”
ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 មិថុនា, 2021 បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វគ្គទី១ “Presentation on Climate Change, part 1”