សៀវភៅណែនាំពីជំងឺ កូវីដ១៩ សម្រាប់កុមារ

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបន្ថែម

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 15 កញ្ញា, 2016 ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦