ក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់តាំងបង្ហាញនូវសមិទ្ធិផល និងកិច្ចការងារពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅក្នុងពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រារព្ធធ្វើរយៈពេលពីរថ្ងៃ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័ណ៌ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

យោងតាមប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម សៅ សុភាព នាយកខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន បានឱ្យដឹងថា អ្វីដែលក្រសួងបរិស្ថាន នឹងយកមកបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិនេះ គឺមានយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ ក្រសួង ស្តីពីកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងធនធានជីវៈចម្រុះ និងការរស់នៅដោយចីរភាព។ ហើយជាមួយគ្នានេះ ក្នុងអំឡុងពេលពីរថ្ងៃនេះ ក៏នឹង មានការធ្វើបទបង្ហាញតាមជំនាញបច្ចេកទេសពី គ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន ចំណុះក្រសួងដែលមានដូចជា៖ ការបទបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែ ប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ បទបង្ហាញស្តីពីគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្រ្តលើការងារបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត បទបង្ហាញស្តីពីការចងក្រងផែនទីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះ ការបង្កើតឧបករណ៍គាំទ្រការធ្វើសេចក្តី សម្រេចចិត្ត (Decision Support System) និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Remote Sensing សម្រាប់ការគាំទ្រ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បទបង្ហាញស្តីពីសាលាមេត្រីបរិស្ថាន បទបង្ហាញអំពីគេហទំព័រថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូវនិក E-Library និង Page Facebook របស់ក្រសួង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏នឹងមានបទ បង្ហាញទាក់ទងនឹងការងារគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និងការកែច្នៃ ការគ្រប់គ្រងទឹកលូ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ឧស្សាហកម្ម ការតាមដានគុណភាពទឹកសាធារណៈ និងបទបង្ហាញស្តីពីតម្រូវការចាំបាច់
ក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EIA) ចំពោះគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន។ ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចគ្នានេះ ដែរ គឺការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសហគមន៍ បទបង្ហាញអំពីតំណាងសហគមន៍ និងបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។

សូមបញ្ជាក់ថា ពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៦ បានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃ ទី៥ ខែវិច្ឆិកានេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល គ្រាដែលពិព័រណ៌ការងារនេះ នឹងប្រារព្ធធ្វើ រហូតដល់ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦៕

ក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់តាំងបង្ហាញនូវសមិទ្ធិផល និងកិច្ចការងារពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅក្នុងពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រារព្ធធ្វើរយៈពេលពីរថ្ងៃ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័ណ៌ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

យោងតាមប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម សៅ សុភាព នាយកខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន បានឱ្យដឹងថា អ្វីដែលក្រសួងបរិស្ថាន នឹងយកមកបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិនេះ គឺមានយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ ក្រសួង ស្តីពីកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងធនធានជីវៈចម្រុះ និងការរស់នៅដោយចីរភាព។ ហើយជាមួយគ្នានេះ ក្នុងអំឡុងពេលពីរថ្ងៃនេះ ក៏នឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញតាមជំនាញបច្ចេកទេសពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន ចំណុះក្រសួងដែលមានដូចជា៖ ការបទបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែ ប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ បទបង្ហាញស្តីពីគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្រ្តលើការងារបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត បទបង្ហាញស្តីពីការចងក្រងផែនទីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះ ការបង្កើតឧបករណ៍គាំទ្រការធ្វើសេចក្តី សម្រេចចិត្ត (Decision Support System) និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Remote Sensing សម្រាប់ការគាំទ្រ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ បទបង្ហាញស្តីពីសាលាមេត្រីបរិស្ថាន បទបង្ហាញអំពីគេហទំព័រថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូវនិក E-Library និង Page Facebook របស់ក្រសួង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏នឹងមានបទ បង្ហាញទាក់ទងនឹងការងារគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និងការកែច្នៃ ការគ្រប់គ្រងទឹកលូ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ ឧស្សាហកម្ម ការតាមដានគុណភាពទឹកសាធារណៈ និងបទបង្ហាញស្តីពីតម្រូវការចាំបាច់
ក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃ ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EIA) ចំពោះគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន។ ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចគ្នានេះ ដែរ គឺការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសហគមន៍ បទបង្ហាញអំពីតំណាងសហគមន៍ និងបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។

សូមបញ្ជាក់ថា ពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៦ បានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃ ទី៥ ខែវិច្ឆិកានេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល គ្រាដែលពិព័រណ៌ការងារនេះ នឹងប្រារព្ធធ្វើ រហូតដល់ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦៕

14908418_771716909634099_7166458852314202900_n14963124_771716956300761_7939231574438359466_n14910283_771764312962692_4455043017695126438_n14963189_771716839634106_4340370097237405824_n  14962631_771716316300825_4100183589347133185_n 14938216_771716829634107_1734525902105626602_n 14915666_771716952967428_6041294099919988509_n   14907627_771716499634140_8787894082295002946_n 14889961_771716809634109_7573650300956369469_o

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងបរិស្ថាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ជ័យលាភីសាលាមេត្រីបរិស្ថានថ្នាក់ជាតិលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២១ និងពិធីសម្ពោធសួនជីវចម្រុះ«សួនព្រឹទ្ធាចារ្យជុំហ៊ល» និងសួនអំណាន«ព្រឹទ្ធាចារ្យលឹមណៃ»
ថ្ងៃ សៅរ៍, 18 កញ្ញា, 2021 ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងបរិស្ថាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ជ័យលាភីសាលាមេត្រីបរិស្ថានថ្នាក់ជាតិលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២១ និងពិធីសម្ពោធសួនជីវចម្រុះ«សួនព្រឹទ្ធាចារ្យជុំហ៊ល» និងសួនអំណាន«ព្រឹទ្ធាចារ្យលឹមណៃ»
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម Pablo Kang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃ ពុធ, 15 កញ្ញា, 2021 ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន បានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម Pablo Kang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំនៅកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ផៃ ប៊ុនឈឿន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រគល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ចំនួន ០១គ្រឿង ដែលជាអំណោយរបស់អង្គការ The Society for Promotion of Japanese Diplomacy
ថ្ងៃ ពុធ, 15 កញ្ញា, 2021 ឯកឧត្តម ផៃ ប៊ុនឈឿន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រគល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ចំនួន ០១គ្រឿង ដែលជាអំណោយរបស់អង្គការ The Society for Promotion of Japanese Diplomacy