នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថានឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ រៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នាទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន ឯកឧត្ដម ជា ស៊ីណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញ ស្តីពីលទ្ធផលការងារគាំពារបរិស្ថានឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១។

នាឱកាសនោះ ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក បានជម្រាបជូនដល់អង្គសន្និបាតថា អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន ដែលមានក្របខណ្ឌការងាររបស់ខ្លួន រួមមាន (១)រៀបចំគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងគោលការណ៍ណែនាំ (២)តាមដានគុណភាពបរិស្ថាន៖ ខ្យល់ ទឹក ដី (៣)ជំរុញការអនុវត្តច្បាប់(ត្រួតពិនិត្យ អធិការកិច្ចបញ្ហាបំពុលបរិស្ថាន) (៤)ជំរុញគាំទ្រការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ទឹកលូទីប្រជុំជន (៥)ផ្តល់យោបល់របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន(EIA) និងតាមដានការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន(EMP) (៦)អនុវត្តអនុញ្ញាអន្តរជាតិ និងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ និង(៧)ផ្តល់សេវាពាក់ព័ន្ធកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន និងមន្ទីរពិសោធន៍។
នៅឆ្នាំ២០២០នេះ ឈរលើក្របខណ្ឌការងាររបស់ខ្លួន អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន បានបំពេញការងារ និងសម្រេចបានលទ្ធផល មានដូចជា (១)ការងារគោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត រួមមាន រៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីប្រជុំជន ធ្វើវិសោធនកម្មលើ អនុក្រឹត្យស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន និងចំរៀបចំសេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តវិធានស្វ័យត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាន (២)ការងារតាមដានគុណភាពទឹកសាធារណៈទៅតាមគោលដៅ រួមមាន ទឹកទន្លេ១០គោលដៅ ទឹកបឹងទន្លេសាប០២គោលដៅ ទឹកស្ទឹងជុំវិញបឹងទន្លេសាប០៩គោលដៅ ទឹកសមុទ្រ០៧គោលដៅ និងយកសំណាកទឹកមកវិភាគចំនួន២០៣សំណាក និងតាមតំបន់ហានិភ័យបំពុលទឹក រួមមាន ប្រភពទឹកក្នុងក្រុងបាវិត(ព្រែកតាពៅ និងព្រែកធ្លក) និងកម្រិតបំពុលខ្ពស់រដូវប្រាំង(សំណល់រាវ ទឹកលូ និងសំរាម) (៣)ការងារតាមដានគុណភាពខ្យល់សាធារណៈ រួមមាន ការបំពាក់ឧបករណ៍តាមដាននៅរាជធានីភ្នំពេញ១១ទីតាំង និងតាមបណ្តាខេត្តចំនួន៣៨ទីតាំង និងបំពាក់រថយន្តតាមដានគុណភាពខ្យល់សាធារណៈ(វិស្ណុ) (៤)ការងារត្រួតពិនិត្យ និងអធិការកិច្ចប្រភពបំពុល រួមមាន ចុះអធិការកិច្ចប្រភពបំពុលរោងចក្រ១៣០ទីតាំង ចុះតាមដានការអនុវត្តEMPចំនួន១៧៥គម្រោង ចុះអធិការកិច្ចដោះស្រាយបណ្តឹង៤៩ករណី ចេញលិខិតបញ្ជាកែប្រែ៤០ករណី អនុវត្តពិន័យអន្តរការណ៍បទល្មើសបំពុលបរិស្ថាន៩ ករណី ជំរុញការបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានស្វ័យប្រវត្តិលើការបញ្ចេញសំណល់រាវ ផ្សែងពីប្រភពបំពុលសំខាន់ៗ២០ទីតាំង ដំឡើងScreenទទួលទិន្នន័យពីឧបករណ៍តាមដានស្វ័យប្រវត្តិលើការបញ្ចេញសំណល់រាវនិងផ្សែងពីប្រភពបំពុល និងចុះអនុវត្តការកម្ទេចសំណល់សារធាតុគីមីនៃអាជីវកម្មរ៉ែមាស (៥)ការងារពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមទីប្រជុំជន (៦)ការងារវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (៧)ការងារអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ រួមមាន អនុសញ្ញាវីយ៉ែន និងពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញO3 អនុសញ្ញាបាសែលស្តីពីសំណល់គ្រោះថ្នាក់ អនុសញ្ញាស្តុកខូមស្តីពីសារធាតុPOPs អនុសញ្ញាមីណាម៉ាតាស្តីពីបារត និងបានសម្របសម្រួលនីតិវិធីសុំការផ្តល់សច្ចាប័នចូលជាសមាជិកអនុសញ្ញាមីណាម៉ាតានិងវិសោធន៍កម្មពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ (៨)ការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ និង(៩)ការងារសេវាគាំពារបរិស្ថាន។

ក្នុងដំណើរបំពេញតួនាទីភារកិច្ច ឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវលទ្ធផលការងារដែលបានដាក់ចេញ អគ្គនាយដ្ឋាន បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរ ក្នុងនោះរួមមាន ១.ចំនួនមន្ត្រីមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងទំហំការងារ ២.សមត្ថភាពមន្ត្រីនៅមានកម្រិត លើការងារជំនា លើការកសាងគោលនយោបាយ ច្បាប់ បទដ្ឋាន ៣.ថវិកា សម្ភារ និងមធ្យោបាយសម្រាប់អនុវត្តការងារនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ ៤.ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិលើការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីប្រជុំជន នៅមានកម្រិត ខ្វះការផ្តួចផ្ដើម ៥.បញ្ហាគ្រប់គ្រងសំណល់ និងការទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិស្ថាន ស្ថិតក្នុងអាទិភាពទាបនៅឡើយ និង៦.សមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាសេវាបរិស្ថាននៅមានកម្រិត។

នៅឆ្នាំ២០២១ អគ្គនាយកដ្ឋាន នឹងបន្តអនុវត្ត និងដាក់ចេញនូវទិសដៅការងារបន្ត រួមមាន (១)រៀបចំចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេស (២)តាមដានគុណភាពទឹក និងខ្យល់សាធារណៈ (៣)ជំរុញការអនុវត្តច្បាប់នៅតាមប្រភពបំពុល (៤)ជំរុញការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំរាម ទឹកកខ្វក់ទីប្រជុំជន (៥)ជំរុញការងារវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (៦)ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យសំណល់ សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ (៧)ការផ្សព្វផ្សាយ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញ និង(៨)ការងារអនុសញ្ញា និងការអនុវត្តគម្រោង៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអនុញ្ញាតអោយ​លោក OKUBO Masaharu នាយកប្រតិបត្តិផ្នែក Energy Business Unit I របស់ក្រុមហ៊ុន Mitsui & Co.,Ltd និងលោកJackson មន្ត្រីអង្គការ CI ជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
ថ្ងៃ ពុធ, 28 សីហា, 2019 ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអនុញ្ញាតអោយ​លោក OKUBO Masaharu នាយកប្រតិបត្តិផ្នែក Energy Business Unit I របស់ក្រុមហ៊ុន Mitsui & Co.,Ltd និងលោកJackson មន្ត្រីអង្គការ CI ជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
ឯកឧត្តម រ័ត្នវិរៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ
ថ្ងៃ ពុធ, 28 សីហា, 2019 ឯកឧត្តម រ័ត្នវិរៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃ ពុធ, 28 សីហា, 2019 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩