ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មន្ត្រីឧទ្យាននុរក្សតំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ បាននាំគ្នាបិទទប់ទឹកជំនន់មិនឱ្យហូរចូលភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕