សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩
បេក្ខជនអាចទាញយកពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡងតាមលីងខាងក្រោម ៖

https://drive.google.com/drive/folders/13hLemNwh475C3TRkVHfWBhoXFjq2hDls?usp=sharing

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបន្ថែម

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តក្រសួងបរិស្ថាន ចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃ ពុធ, 17 តុលា, 2018 សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តក្រសួងបរិស្ថាន ចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៨
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងអភិរក្សព្រៃឈើតំបន់ព្រៃឡង់
ថ្ងៃ សុក្រ, 9 មិនា, 2018 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងអភិរក្សព្រៃឈើតំបន់ព្រៃឡង់
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់អាស៊ីបូព៌ាលើកទី ៩ ស្តីពីនិរន្តរភាពទីក្រុង
ថ្ងៃ អង្គារ, 6 មិនា, 2018 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់អាស៊ីបូព៌ាលើកទី ៩ ស្តីពីនិរន្តរភាពទីក្រុង