នាយកដ្ឋាន អធិការកិច្ច និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តីព្រោង គោលនយោបាយ ផែនការ និងថវិកា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ រៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់ការ ធ្វើអធិការកិច្ចលើបទល្មើសបំពុលបរិស្ថាន ណែនាំដល់មន្ទីរបរិស្ថានអំពីនីតិវិធី សម្រាប់ការធ្វើ អធិការកិច្ចលើបទល្មើសបំពុលបរិស្ថាន ព្រមការស្នើសុំគោលការណ៍សម្រាប់ចាត់វិធានការរដ្ឋបាល ចិធានការពិន័យអន្តរការណ៍ ឬបន្តនីតិវិធីបណ្តឹងទៅតុលាការចំពោះករណីបបទល្មើសបំពុលបរិស្ថាន។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំណុះចំនួន ៣៖
-ការិយាល័យ រដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
-ការិយាល័យអធិការកិច្ច វិវាទ និងបណ្តឹង

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង