ទំព័ររដ្ឋមន្ត្រី

Ministry

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន

អគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះទីស្តីការក្រសួង