នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជាគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ កណ្តាល និងរវាងថ្នាក់កណ្តាលជាមួយអង្គភាពក្រោមឱវាទនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គ្រប់គ្រង ការងារនីតិកម្ម និងចរាចរឯកសាររដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន៤ និងលេខាធិការដ្ឋានចំនួន១៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល
-ការិយាល័យពិធីការ
-ការិយាល័យបណ្ណសារ
-ការិយាល័យសម្របសម្រួលបែបបទគតិយុត្ត និងនីតិកម្ម
-លេខាធិការដ្ឋាន

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង