នាយកដ្ឋាន ផែនការ និងថវិកា

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានផែនការ និងថវិកា មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តី ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការ កសាង និងផ្សព្វផ្សាយ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការ និងគម្រោងថវិការយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែងដល់ បណ្តាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង។ សម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការ លើកកម្រោងផែនការថវិកា សម្របសម្រួលការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការពាក់ព័ន្ធវិស័យបរិស្ថាន។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានផែនការ និងថវិកា មានការិយាល័យចំនួន ៥៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល
-ការិយាល័យផែនការ និងគោលនយោបាយ
-ការិយាល័យផែនការថវិកា
-ការិយាល័យសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
-ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង