នាយកដ្ឋាន អធិការកិច្ច និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តីព្រោង គោលនយោបាយ ផែនការ និងថវិកា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ រៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់ការ ធ្វើអធិការកិច្ចលើបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ ឬសកម្មភាពផលិតកម្ម អាជីវកម្ម និងសេវាកម្មនានា នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងស្នើសុំគោលការណ៍សម្រាប់ចាត់វិធានការរដ្ឋបាល វិធានការពិន័យ អន្តរការណ៍ ឬបន្តនីតិវិធីបណ្តឹងទៅតុលាការចំពោះករណីបទល្មើសធម្មជាតិ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន ៤៖
-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអធិការកិច្ច
-ការិយាល័យអនុវត្តច្បាប់ និងទទួលពាក្យបណ្តឹង
-ការិយាល័យនីតិកម្ម និងវិវាទ

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង