នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកមានតួនាទី និងភារកិច្ចរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ លិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្ត និងគោលការណ៍ណែនាំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារគុណភាពទឹក ស្តង់ដារគុណភាពទឹកនៃតំបន់សាធារណៈ និងស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញទឹកលូ និងសំណល់រាវ។ អង្កេតតាមដាន និងវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពគុណភាពនៃតំបន់ទឹកសាធារណៈ រៀបចំស្តង់ដារបច្ចេកទេស សម្រាប់ការកសាងស្ថានីយសម្អាតទឹកលូទីប្រជុំជន ចូលរួមផ្តល់យោបល់ ជូនក្រសួងលើសំណើវិនិយោគបង្កើតស្ថានីយសម្អាតទឹកលូ ព្រងទាំងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ អំពីប្រភេទ កម្រិត និងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃសារធាតុបំពុលដែលបានសាយភាយចូលក្នុងតំបន់ទឹកសាធារណៈ និងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំណុះចំនួន៥៖
-ការិយាល័យ រដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យតាមដានគុណភាពទឹកសាធារណៈ
-ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទឹកលូ
-ការិយាល័យគ្រប់គ្រងសំណល់រាវ
-ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការបំពុលសមុទ្រ

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង