នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលផែនការ និងហិរិញវត្ថុ នៃអគ្គយដ្ឋានគុុំពារបរិស្ថានមានតួនាទីគ្រប់គ្រងសម្រប់សម្រួលការងារដ្ឋបាលចរាចរណ៍ឯកសារការងារ លទ្ធកម្មសាធារណៈ គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ឧបករណ៍សំភារៈ មន្រ្តីរាជការ ទាងក្នុុងគ្រប់ខ័ណ្ឌ និងការកសាងសមត្តិភាព មន្រ្តីរបស់ របស់អគ្គយកដ្ឋាន កដូចជាការសម្រប់សម្រួល រៀបចំផែនការណ៍ សកម្មភាព ផែនការថវិការ ក៏ដូចជារៀបចំផែនការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្មាំ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយដ្ឋានមានការិយាល័យចំណុះចំនួន៤៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល

-ការិយាល័យធនធានមនុស្ស

-ការិយាល័យផែនការថវិការ

-ការិយាល័យហិរិញវត្តុ និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង