នាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោល នយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ផែនការថវិកា សកម្មភាព កម្មវិធី និងគម្រោងនានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ទម្លាប់ប្រតិបត្តិ និងទម្រង់ដទៃទៀតនៃនវានុវត្តន៍ សំដៅលើក កម្ពស់ការអភិវឌុ្ឍដោយចីរភាព សម្របសម្រួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រ និងគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការបង្កើតវិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌុ្ឍដោយចីរភាព ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនពីតួនាទីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍នៅក្នុងការ ជំរុញការអភិវឌុ្ឍដោយចីរភាព។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន ៥៖
-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យសម្របសម្រួលគោលនយោបាយ
-ការិយាល័យស្រាវជា្រវ និងអភិវឌ្ឍន៍
-ការិយាល័យវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យា
-ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបៃតង

 

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង