នាយកដ្ឋាន ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំ សេចក្តី ព្រាង គោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ផែនការថវិកា សកម្មភាព កម្មវិធី និងគម្រោង នានា សម្រាប់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃ និងធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំ ក៏ដូចជាសម្របសម្រួលផ្តល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅតាមប្រភពបញ្ចេញនានា។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន ៥៖
-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
-ការិយាល័យសារពើភ័ណ្ឌ និងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
-ការិយាល័យវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះ និងបន្ស៊ាំ
-ការិយាល័យគោលនយោបាយ និងសម្របសម្រួល

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង