តើ​រដ្ឋមន្ត្រី​កែ​ទម្រង់​ក្នុង​កិច្ចការ​បរិស្ថាន​កម្ពុជា​ គឺជា​នរណា?

119
ចែករំលែក