ក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់២៨ក្រុមហ៊ុនលើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

212

ចែករំលែក