អនុក្រឹត្យលេខ២៣៥ អនក្រ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់

2160
សាលារាជធានីភ្នំពេញរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹក។ រូបភាព៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក (PDF, 11.77MB)