សេច​​​ក្តី​​​ជូន​​​ដំណឹង​​​​​​ដល់​​​ម្ចាស់​​​គម្រោង​​​ឯកជន-សាធារណៈ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់​​​ និងសាធារណៈជន​​​ អំពី​​​តារាង​​​បញ្ជាក់​​​ សម្រាប់​​​សំណេីរ​​​សុំផ្សេងៗ​​​ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ច​​​ដំណេីរការ​​​វាយ​​​តម្លៃ​​​ហេតុ​​​ប៉​​ះ​​​ពាល់​​​បរិស្ថាន​​​ ដេីម្បី​​​ពន្លឿន​​​ពេល​​​វេលា​​​ ប្រសិទ្ធភាពការងារ​​​ និងតម្លាភាព​​​​​​រដ្ឋបាល

1275

ទាញយក (PDF, Unknown)

ចែករំលែក