សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ចាប់​ផ្តើម​បើកកម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​ និងតាំងពីព័រណ៍រូប​ថត​ក្រោម​ប្រធាន​បទ​ «សម្រស់​ធម្មជាតិ​ និងបរិស្ថាន»

621
ចែករំលែក