ប្រកាស​ស្តីពី​គោលការណ៍​ណែនាំ​ទូទៅ​ក្នុងការ​ធ្វើរបាយការណ៍​វាយតម្លៃ​ហេតុប៉ះ​ពាល់​បរិស្ថាន​ដំបូង និងពេញ​លេញ

180
ចែករំលែក