វៃ​ឆ្លាត​​បរិស្ថាន​​ស្អាត (តើអ្វីទៅជា​ថាម​ពល​កកើត​ឡើង​វិញ)

302

វៃឆ្លាតបរិស្ថានស្អាត (ថាមពលកកើតឡើងវិញ) ប្រធានបទនៃកម្មវិធីវៃឆ្លាតបរិស្ថាន នឹងលើកយកមកពិភាក្សាលើប្រធានចំនួនបីគឺ ចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នា ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងប្រធានបទការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់។ សូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅ…..

 

ចែករំលែក