វៃឆ្លាត​បរិស្ថាន​ស្អាត (ចូល​រួម​ដាំ​ដើម​ឈើ​ទាំង​អស់​គ្នា)

143

ប្រធានបទនៃកម្មវិធីវៃឆ្លាតបរិស្ថាន នឹងលើកយកមកពិភាក្សាលើប្រធានចំនួនបីគឺ ចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នា ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងប្រធានបទការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់។ សូមទស្សនាដូចតទៅ…..

 

ចែករំលែក