ការបញ្ច្រាប​បំណេះ​ដឹង​បរិស្ថាន​គឺ​ជា​កូន​សោ​រ​នាំ​ដល់​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​កិច្ច​គាំពា​របរិស្ថាន​

320

ការបញ្ច្រាបបំណេះដឹងបរិស្ថានគឺជាកូនសោរនាំដល់ភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន។ ខាងលើនេះជាបទយកការណ៍មួយស្តីការបញ្ច្រាបទម្លាប់ល្អរបស់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូអ្នកគ្រួនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៍ ដែលឈានដល់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចគាំពារអនាម័យបរិស្ថានក្នុងបរិវេនសាលា….. សូមទស្សនាដូចតទៅ…..

 

ចែករំលែក