រុក្ខជាតិ៖ កំពីងដូង (BUCHANANIA (Anacardiaceae)

រុក្ខជាតិ៖ ចារ (Leguminosae-Papilionoideae)