រុក្ខជាតិ៖ តាឡាត់ (Canarium album)

រុក្ខជាតិ៖ (ផ្កា)ចេកទេស (Canna indica)

រុក្ខជាតិ៖ កញ្ជើបាយដាច (Capparis micracantha)

រុក្ខជាតិ៖ ផ្លោង ឬប្រសាក់ធំ (Bruguiera sexangula)

រុក្ខជាតិ៖ កំពីងដូង (BUCHANANIA (Anacardiaceae)

រុក្ខជាតិ៖ ចារ (Leguminosae-Papilionoideae)