រុក្ខជាតិ៖ (ដើម) ក្អួត (Caesalpinia major)

រុក្ខជាតិ៖ តាឡាត់ (Canarium album)

រុក្ខជាតិ៖ (ផ្កា)ចេកទេស (Canna indica)