អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ជំនោរស្លែទឹក ឬជំនោរក្រហម (Red Tide)

រុក្ខជាតិ៖ ផ្លោង ឬប្រសាក់ធំ (Bruguiera sexangula)

ភ្លៀងអាស៊ីត (Acid Rain)