អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

រុក្ខជាតិ៖ ស្បែង (sbaèng) (Caesalpinia sappan)

តើតំបន់ដីសើមជាអ្វី? What is Wetlands?

រុក្ខជាតិ៖ ចារ (Leguminosae-Papilionoideae)