អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

រុក្ខជាតិ៖ កញ្ជើបាយដាច (Capparis micracantha)

រុក្ខជាតិ៖ ពោតបារាំង póót barang (Abelmoschus escu...

រុក្ខជាតិ៖ តាឡាត់ (Canarium album)

រុក្ខជាតិ៖ កំពីងដូង (BUCHANANIA (Anacardiaceae)

រុក្ខជាតិ៖ ចារ (Leguminosae-Papilionoideae)