អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

រុក្ខជាតិ៖ ចារ (Leguminosae-Papilionoideae)

រុក្ខជាតិ៖ (ដើម) ក្អួត (Caesalpinia major)