អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

រុក្ខជាតិ៖ ស្បែង (sbaèng) (Caesalpinia sappan)

រុក្ខជាតិ៖ ផ្លោង ឬប្រសាក់ធំ (Bruguiera sexangula)

រុក្ខជាតិ៖ (ដើម) ក្អួត (Caesalpinia major)

រុក្ខជាតិ៖ ពោតបារាំង póót barang (Abelmoschus escu...