អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ

ជំនោរស្លែទឹក ឬជំនោរក្រហម (Red Tide)

រុក្ខជាតិ៖ ពោតបារាំង póót barang (Abelmoschus escu...

រុក្ខជាតិ៖ ស្បែង (sbaèng) (Caesalpinia sappan)

រុក្ខជាតិ៖ (ដើម) ក្អួត (Caesalpinia major)

រុក្ខជាតិ៖ តាឡាត់ (Canarium album)